1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego umieszczonego pod adresem URL: www.racebook.pl

 

2. Użytkownicy korzystający z serwisu racebook.pl muszą być osobami pełnoletnimi, lub - w przypadku osób niepełnoletnich - działać na podstawie zgody rodziców albo prawnych opiekunów.

 

3. Racebook.pl nie bierze udziału w kontaktach nawiązywanych przez użytkowników serwisów. Działa jedynie jako pośrednik dostarczający niezbędnych technologii pomagających we wzajemnym komunikowaniu się użytkowników serwisu. Racebook.pl nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Nie jest również w stanie w pełni kontrolować wiarygodności osób korzystających z serwisu.

 

4. Użytkownik zgadza się, że racebook.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zachowania jednego użytkownika serwisu względem innego użytkownika

 

5. Racebook.pl nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami serwisu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku przyjaĽni rozwiązują między sobą sami użytkownicy. Racebook.pl nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

 

6. Serwis racebook.pl może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu racebook.pl do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.

 

7. Do sprzedaży (poprzez dział ogłoszeniowy na rajdowej giełdzie racebook.pl) mogą być oferowane jedynie przedmioty, do których użytkownik posiada prawo własności lub jest upoważniony do ich sprzedaży. Zabroniona jest sprzedaż przedmiotów niewiadomego lub niepewnego pochodzenia oraz przedmiotów pochodzących z kradzieży.

 

8. Każde ogłoszenie, każdy opis profilu użytkownika przed ukazaniem się na stronach racebook.pl, podlegają akceptacji. Jeżeli dotyczą materiałów wymienionych w punkcie 6 i 7 lub ich treść zawiera wyrazy i wyrażenia uznane powszechnie za obraĽliwe lub niecenzuralne, nie zostaną zaakceptowane do publikacji na stronach serwisu.

 

9. Opis profilu lub ogłoszenie, których wiarygodność i treść budzi wątpliwości, nie zostaną zaakceptowane do momentu uzyskania potwierdzenia lub wyjaśnienia od użytkownika, który chce je umieścić.

 

10. Dane kontaktowe użytkowników serwisu racebook.pl pojawiające się przy opisach profilów oraz ogłoszeniach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji lub nawiązania znajomości. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione z wyjątkiem uzasadnionych przypadków, jak również wynikających z przepisów prawa.

 

11. W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez użytkownika, racebook.pl może natychmiast usunąć naruszające regulamin materiały (opisy w profilu, ogłoszenia, wypowiedzi w forum dyskusyjnym itp.).

 

12. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.

 

13. Racebook.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkowników.

 

14. Racebook.pl zastrzega sobie prawo do nie zaakceptowania opisu profilu lub ogłoszenia bez podania przyczyn.

 

15. Racebook.pl nie ponosi odpowiedzialności za :

- o jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości

- o sposób w jaki będą wykorzystywane wizytówki elektroniczne (profile użytkowników), ogłoszenia, lub wypowiedzi użytkowników na forum

- o skuteczność anonsów zamieszczanych w Portalu

- o treści i inną zawartość wiadomości przesyłanych na konta użytkowników przez innych użytkowników serwisu racebook.pl

- o skutki wejścia w posiadanie hasła użytkownika przez osoby trzecie

- o przerwy w funkcjonowaniu serwisu zaistniałe z przyczyn niezależnych od racebook.pl, a w szczególności z przyczyn technicznych jak konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd oraz z przyczyn wyższych ( strajki, wojny, powodzie, pożary itp.).

- o utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od racebook.pl

 

16. Użytkownik wyraża zgodę na każdorazowe otrzymywanie e-mailem, faksem lub SMS-em informacji dotyczących zmian i nowości na stronach racebook.pl oraz na otrzymywanie zaproszeń od innych zarejestrowanych użytkowników racebook.pl , a także wybranych informacji reklamowych dotyczących innych firm współpracujących z racebook.pl

 

17. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania racebook.pl należy kierować na adres info@racebook.pl

 

18. Użytkownik oświadcza że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do nich stosować. Użytkownik oświadcza że z tytułu ograniczeń zawartych w niniejszym Regulaminie nie będzie rościł do racebook.pl żadnych pretensji, ani roszczeń wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu.