Polityka Ochrony Prywatności

 

Serwis RaceBook.pl ma charakter otwarty. Jedną z głównych usług serwisu jest możliwość publikowania i rozpowszechniania informacji o Użytkowniku, w związku z czym jego dane są powszechnie dostępne dla wszelkich podmiotów korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, chyba że Użytkownik w ustawieniach Konta zastrzegł inny poziom dostępności swoich danych i nie chce, aby były dostępne dla innych (patrz: "Poziomy prywatności").

Dane Użytkownika pobierane w RaceBook .pl mogą być wykorzystywane przez RaceBook lub innych Użytkowników na potrzeby prowadzonej rekrutacji.

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez RaceBook.pl  wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). RaceBook.pl używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

Dane wymagane podczas rejestracji:
W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących swoich danych: imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej (login), hasła, województwa i miejscowości zamieszkania oraz wygenerowanego jednorazowo kodu aktywującego Konto. Obowiązkowe jest również podanie danych z przynajmniej jednej z następujących kategorii: miejsce pracy, uczelnia, "Twój profesjonalny opis".

Dane ujawniane w Profilu:
W Profilu wyświetlane są wszystkie dane podane podczas rejestracji, z wyłączeniem daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej (loginu), hasła oraz kodu aktywującego konto. Dodatkowo wyświetlane są inne dane, podawane przez Użytkownika opcjonalnie, w szczególności lista kontaktów, lista grup, do których należy dany Użytkownik oraz lista wypowiedzi danego Użytkownika na forach.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest RaceBook  z siedzibą w Uhryń 20 33-336 Łabowa.  RaceBook przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności RaceBook.pl, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

RaceBook przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika RaceBook przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika.

Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym RaceBook.pl, w tym w celu prowadzenia rekrutacji, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez RaceBook w celach statystycznych i marketingowych.

Poziomy prywatności

Użytkownik może wybrać w ustawieniach Konta następujące poziomy widoczności swoich danych:
"Kto może oglądać mój profil", gdzie dostępnymi opcjami są: "wszyscy użytkownicy internetu", "wszyscy zarejestrowani Użytkownicy RaceBook.pl", "znajomi moich znajomych" "moi znajomi";
"Kto może zapraszać mnie do kontaktów", gdzie dostępnymi opcjami są: "wszyscy zarejestrowani Użytkownicy RaceBook.pl", "znajomi moich znajomych" "nikt";
"Kto może wysyłać do mnie wiadomości", gdzie dostępnymi opcjami są: "wszyscy zarejestrowani Użytkownicy RaceBook.pl", "znajomi moich znajomych" "moi znajomi".

Treści zamieszczane przez Użytkowników

Komentarze oraz wiadomości zamieszczane na forach lub grupach publicznych widoczne są dla wszystkich. Wiadomości zamieszczane na grupach prywatnych widoczne są jedynie dla członków tych grup oraz dla Administratorów. Wiadomości prywatne przesyłane innym Użytkownikom widoczne są jedynie dla tych Użytkowników.

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez RaceBook (administratora danych).

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia.

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w RaceBook.pl został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa RaceBook może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw autorskich (lub innych), ale wyłącznie na pisemny wniosek (lub na podstawie umowy o współpracy z RaceBook w tym zakresie). Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt posiadania autorskich praw majątkowych (lub innych) do treści/produktu/usługi. Musi również zachodzić podejrzenie naruszenia tych praw. RaceBook może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Poczta elektroniczna kierowana do RaceBook jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.

Odsyłacze do innych stron internetowych

RaceBook zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w RaceBook.pl. RaceBook może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.